Entreprenør Ansgar Birkeland AS

Din lokale entreprenør!

Kvalitet

Entreprenør Ansgar Birkeland AS har omlag 60 års erfaring i anleggsbransjen og utfører alt innan grunnarbeid, masseflytting og kommunaltekniske arbeider.

Entreprenør Ansgar Birkeland AS arbeider for å levere god kvalititet til riktig tid og har høg fokus på HMS.

Tomter, vegar og VA-anlegg

Bustadtomt

Me utfører alt fra utgraving, sprenging, tilbakefylling, planering, muring, betongarbeid og bygging av veg for din tomt.

Bustad- og hyttefelt

Totalentreprise ved utbygging av bustad- og hyttefelt. Komplett leveranse med asfalterte veger og fortau, samt veglys og VA-anlegg.

Vegbygging

Me utfører alt av veg fra enkel skogsveg til asfalterte og offentlege vegar både for private, næring og det offentlege.  

Godkjent lærebedrift


Me er godkjent som lærebedrift gjennom yrkesopplæringsnemda i Hordaland i Anleggsmaskinførarfaget og Fjell- og bergverksfaget.

Grunnarbeid

Bergsprenging

Me har kvalifiserte og dyktige bergsprengarar, bergsprengingsleiarar og effektivt boreutstyr.  

Masseflytting

Me har maskiner og utstyr til å utføre alt innan masseflytting / transport og masseleveransar. 

Muring/ plastring

Me leverer komplette natursteinsmurer og utfører alt av plastring, molo, elv, dam og skråning. 

Ta kontakt med oss