Våre tenester

Din lokale entreprenør!

Kommunalteknisk arbeid (VVA)

Kommunale vegar ,vatn og avløp, tomtar og plassar for kommunaltekniske anlegg 

Totalentreprise Hytte- og Bustadfelt

Komplette felt med veg, vatn, avløp og strøm. Felt kan leverast ferdig asfaltert med fortau, veglys og betongarbeid inkludert.

Graving og planeringsarbeid

Me utfører alt fra utgraving, sprenging, tilbakefylling, planering, muring, betongarbeid, opparbeiding av gårdsplass og etablering av grøntområder. 

Boring og sprenging

Tilbyr kvalifiserte og dyktige bergsprengarar, bergsprengingsleiarar og effektivt boreutstyr.  

Masseflytting/ transport

Me har maskiner og utstyr til å utføre alt fra masseflytting / transport og masseleveransar.

Stikningsarbeid

Utfører profilering, oppmåling, innmåling og utstikking av tiltak.

Muring / Plastring

Me leverer komplette natursteinsmurer og utfører alt av plastring ifbm. molo, elv, damanlegg, dam rehabilitering og skråning.

Vegbygging

Me utfører alt av veg fra enkel skogsveg til asfalterte og offentlege vegar, både for private, næring og det offentlege. 

ADR sikkerheitsrådgjeving

Tilbyr sikkerheitsrådgivar for verksemder som klassifiserar, pakkar, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annan måte kjem i befatning med transport av farleg gods på veg.

Entreprenør Ansgar Birkeland AS | Masfjordvegen 105, 5986 Hosteland | 56 36 71 48 | post@ansgarbirkeland.no | org: 939 555 420
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!